TOMPA LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ha a székely anyaváros felé közeledünk, már távolról feltűnnek azok az épületek, melyek Székelyudvarhelynek az „iskolaváros” jelzőt adták.

Ezek közül az egyik a méretében nem túl nagy, 1934-ben épült „Tompa László” nevét viselő, 1-es Sz. I-VIII osztályos iskola.

Iskolánk múltja és jelene Székelyudvarhely szombatfalvi részéhez kötődik.

A falu első írásos említése 1497-ből származik, Szombatfalva néven. Orbán Balázs szerint eredeti neve Szentgyörgyfalva lehetett, mivel a pápai tizedjegyzék Regestrumában szerepel egy ilyen nevű udvarhelyszéki falu, és Szombatfalvának épp Szent György a védőszentje.

A régi település és falu a mostani temető környékén állhatott, a jelenlegi templomot pedig több mint 2oo évvel ezelőtt építették.

Adatok hiányában, csak feltételezhetjük, hogy az elmúlt évszázadokban a templom mellett felekezeti iskola is működött, s a városban tevékenykedő jezsuita és ferencesrendi szerzetesek járhattak ki tanítani..

A múlt század végén Székelyudvarhelyen, a több évszázados hagyománnyal rendelkező, nagy múltú felekezeti iskolák mellett, néhány új állami iskolát alapítanak.

A századvég felpezsdült és a város életében nagyarányú változásokat hoz. Ilyen nagy változás 1895-ben Szombatfalva Székelyudvarhelyhez való csatolása is..

A mai Tompa László Általános Iskola előde 1896-97-es tanévben alakult át községi fiúiskolává. Kezdetben a szombatfalvi templom melletti épületben ( ma a templom ravatalozója ) zajlott a tanítás. Az osztálylétszámok növekedésével bérelt helyiségekben tartották az órákat.

Az 1898-99-es tanévtől, a meglévő anyakönyvek tanúsága szerint, az iskola felkészült, nagy tudású tanítómesterekkel rendelkezett, hisz nem kisebb rangú udvarhelyi polgárok járatják ide gyermekeiket, mint Gönczy Lajos, a Kollégium igazgató-tanára, Vánky Kálmán mérnök, gróf Lázár Ádám vármegyei főjegyző, Molnár Károly főreáliskolai tanár, dr. Lengyel József orvos, Sándor Mózes magyar királyi tanfelügyelő, hogy csak a fontosabbakat említsük. De ebben az iskolában tanulnak a város kisiparos társadalmának ( szűcsök, szatócsok, tímárok, szíjgyártók,stb.), hivatalnokrétegének ( tanácsi írnokok, járásbírósági szolgák, postai alkalmazottak, st.) és Szombatfalva paraszttársadalmának ( napszámosok, zsellérek, béresek, téglavetők, fuvarosok, stb.) gyerekei is, katolikusok, reformátusok egyaránt.

Az iskola községi iskolaként működött az 19o7-19o8-as tanév végéig, majd a város kérésére az állam vette át.

A városnak, a már említett Szombatfalva felé való terjeszkedése, a gyereklétszám növekedése, indokolttá tette egy új iskolaépület felépítésének a gondolatát, annál is inkább, mert 1935-ig, az új iskolaépület felépültének időpontjáig, a tanítás bérelt helyiségekben zajlott, sokszor évente költözködniük kellett az egyes osztályoknak.

Az iskolaépítés ügyében, az Udvarhelyi Híradó tanúsága szerint, már 19o8-ban határozatot fogad el a városvezetés.

A feltételek, az építéshez, azonban csak később adatnak meg.

Az új Állami Elemi Iskola építése dr. Réthi Imre polgármestersége és Botco Iuliu igazgatósága alatt kezdődött el 1934-ben. Tervezője Török Artúr építészmérnök volt, a munkálatokat pedig Fekete Dénes építkezési vállalkozó vezette le. Az eredetileg tizennégy tantermesnek elképzelt épületet, egy emeletesre és kilenc tantermesre építették. A tantermek közül egy párat tanítói és tanári lakásokként használtak.

Mivel az építéshez kiutalt állami és vármegyei támogatás túl kevés volt, a város fedezte a költségek nagy részét. Az építés felgyorsításához jelentős mértékben hozzájárultak a szombatfalvi szülők, és a környező falvak közbirtokosai is.

Annak ellenére, hogy az 1935-36-os tanévtől már az új épületben zajlott a tanítás, megmaradt a templom melletti épület is, ahol az alsó tagozatos diákok tanultak, sőt a szombatfalvi Népházban is tanítottak.

A gyereklétszám nagyarányú növekedése miatt, 1969-ben egy új épületszárnyat építettek az iskolához, a mostani oldalsó szárnyat, mely 5 tantermet, WC-t és két irodahelyiséget tartalmazott.

Jelentős lépés volt az iskola korszerűsítése tekintetében a központi fűtés bevezetése 1971-ben.

Ugyanebben az évben ünnepelte az iskola fennállásának 75. évfordulóját.

Az 1918-19-es tanévig hat osztálya volt az iskolának, 1919-194o között hétosztályosként, 194o-1944 között nyolcosztályosként, 1944-1949 között ismét hétosztályosként, 1964-1965-ös tanévtől pedig nyolcosztályosként működik az iskola.

Az 1952-1953-as tanévben került sor először a délelőtt-délután való iskolába járás bevezetésére. A 2oo6-2oo7-es tanévtől, a gyereklétszám csökkenése miatt egy váltásban folyik az oktatás.

Az 1956-57-es tanévtől megszűnik mint fiúiskola és vegyes iskolává alakult át, ekkor duplázódott meg az iskola tanulólétszáma, és vezetődött be a két váltásos iskolarendszer.

1996-ban, a százéves évforduló évében, az iskola tanulólétszáma 667, ebből 322 az I-IV osztályokban tanuk és 345 az V-VIII osztályokban.

Az iskolának a legtöbb tanulója az 1975-76-os tanévben volt, 795 tanuló.

A 110 éves évforduló évében, 2006-ban 508 tanulója volt az iskolának.

Jelenleg 388 tanulónk van.

 • 1896-1909 Lázár József ( 13 év )
 • 1909-1919 Gyerkes Mihály ( 10 év )
 • 1919-1924 Szabó János ( 5 év )
 • 1924-1940 Botco Iuliu ( 16 év )
 • 1940-1948 Bírta József ( 8 év )
 • 1948-1953 Réther János ( 5 év )
 • 1953-1958 Hadnagy Sándor ( 5 év )
 • 1958-1963 Felszeghy Kornélia ( 5év )
 • 1963-1971 Gombos János ( 8 év )
 • 1971-1977 Lukácsi Domokos ( 6 év )
 • 1977-1988 Tar Sándor ( 11 év)
 • 1988-1990 Luncan Rozalia ( 2 év )
 • 1990-1992 Sándor Álmos ( 2 év )
 • 1992-1994 Gáspárik Magdolna ( 2 év )
 • 1994.2008 Bakos Levente ( 14 év )
 • Helyettes ig. Nagy ( Jobb ) Mária Enikő
 • 2008-2012 Nagy Mária Enikő
 • 2012- Tikosi Éva
Az elmúlt évek során szükség volt az iskola felújítására, amit mindig az anyagiak leosztása határozott meg. Az 1964-65-ös tanév után az iskola korszerűsítésére az 1995-ös esztendőben kerül sor, ekkor új külső festést kap az iskola. Ezután a 2005-2006-os tanévben sikerül az új hőközpontot felépíteni, és a fűtési hálózatot modernizálni. A 2006- 2007-es tanévben PHARE pályázat útján egy fejlesztő központ épül, a hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal küzdő tanulók felzárkóztatására. A 2007-2008-as tanévben elkészítettük az iskola rehabilitációs tervét, ennek megvalósítása elkezdődött, de az anyagiak hiányában jelen pillanatban félig történt meg. Ez a terv magába foglalja az iskola nyílászáróinak a cseréjét ( ajtók és ablakok), a WC hálózat felújítását, az iskola külső és belső meszelését, a kerítés felújítását. Ezekből a munkálatokból eddig sikerült az ablakokat kicserélni, de a bevakolásuk elmaradt, pedig nagyon fontos lenne, átalakítottuk és modernizáltuk a WC hálózatot. Az elmúlt tanévben sikerült az iskola udvarát és sportpályáját leaszfaltoztatni, ez 1971-ben volt először és utoljára aszfaltozva. A munkálat 1/3-át a Polgármesteri hivatal,a 2/3-át az iskola költségvetéséből fizettük. Az iskolánk 1991-ben vette fel, nagy költőnk, Tompa László nevét. Az ő általa írt Magányos fenyő című versidézet lett iskolánk mottója:
„ Én, amíg minden omlik, összedűl,
Gyökereimmel e kopár fokon
– Bús székely fenyő – megkapaszkodom,
S állok, daccal, társ nélkül, egyedül.
..
Kibírtam én már sok telet, míg jöttek a jégtörő szelek,
S gallyaimon, mint húrokon,
Új fuvalmak zenéltek!
Így múlnak, újulnak az évek
Én az időkkel bátran szembenézek!”
Tompa László
 • az alapfokú nevelés és oktatás magvalósítása a tanterveknek megfelelően
 • a sajátos nevelést igénylő tanulók integrált nevelése, oktatása
 • a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
 • az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek megszervezése
 • tanulmányi versenyek, kirándulások szervezése és lebonyolítása
 • a tanulók ellátása a szükséges tankönyvekkel
 • esztétikus környezet kialakítása, biztosítása, hogy tanulóink egészséges életmódot folytassanak
 • tanulóink ismerjék meg a saját képességeiket, értékeiket, legyenek tájékozottak, rugalmasak nyitottak, tudjanak megfelelően gazdálkodni idejükkel
 • megismertetni tanulóinkat jogaikkal és kötelességeikkel
 • úgy nevelni tanulóinkat, hogy legyenek toleránsak és fogadják el , hogy más is ember
 • megismertetni tanulóinkkal saját népünk kultúráját, szülőföldünket, örökségünket

Orbán alapítvány:

 • tagozatvezető: Tamás Zsuzsa, kinetoterapeuta
 • fejlesztőtanítók: Bálint Emese, Balázs Mária
  az ott tanuló gyerekek többszörösen fogyatékos és sérült gyerekek
 • tanulók száma: 19
 • helyszín az Orbán Alapítvány székhelye

Budvár Szociális Központ:

 • tagozatvezető: Tamás Mária, tanító
 • tanítók:
  • Szász Kinga 1.C oszt. 15 tanuló
  • Bencze Zsuzsa 2. C oszt 17 tanuló
  • Ülkei Edit 3. C oszt 17 tanuló
  • Tamás Mária 4. C oszt 20 tanuló
 • összesen 69 tanuló, többsége roma származású
 • helyszín a Budvár Szociális Központ két terme, ezért két váltásban történik az oktatói munka

Tompa László Iskola Főépülete:

 • I-IV osztály, évfolyamonként 2 párhuzamos osztállyal
 • Az I-IV osztályokban 8 tanító oktat 163 tanulót
 • Tanítók:
  • Jászay Laura
  • Takács Levente
  • Szentgyörgyi Katalin
  • Csender Éva
  • Antal Irma
  • Pálfi Tünde
  • Ambrus Torzsa Mónika
  • Imre Ildikó
 • az V-VIII osztályokban, évfolyamonként két párhuzamos osztállyal 21 tanár dolgozik 168 tanulóval
 • Tanárok:
  • Sándor Annamária
  • Sándor Ibolya
  • Tamás Adél
  • Simma Edit
  • Tikosi Éva
  • Széll Ilona
  • Dénes Réka
  • Gothárd Carmen
  • Laczkó Imola
  • Moisa Sára
  • Orbán Levente
  • Bajkó Melinda
  • Somorai Árpád
  • Bálint Zsófia
  • Major Hajnalka
  • Csáki Enikő
  • Nagy Mária Enikő
  • Libik Győző
  • Demeter László
  • Bartalis Gabriella

Fejlesztő Központ:

 • felelős: Bakos Kinga, logopédus
 • Asztalos Ágnes, tanácsadó- pszichológus
 • Kovács Zsuzsa és Szabó Melinda fejlesztőpedagógusok

Igazgató: Tikosi Éva, matematika szakos tanár

Igazgatóhelyettes: Nagy Mária Enikő, testnevelő szakos tanár

Vezetőtanács:

  • Imre Ildikó, tanító
  • Csender Éva, tanító
  • Bajkó Melinda, történelem szakos tanár
  • Kelemen Klára, Polgármesteri Hivatal munkatársa
  • Orbán Balázs, a Városi Tanács részéről
  • Bálint Katalin, szülő

Szakszervezeti vezető: Takács Levente

 • tanító 14
 • tanár 21 ( de nem mindenki teljes katedrával )
 • román nyelv és irodalom 2 tanár
 • magyar nyelv és irodalom 2 tanár
 • angol nyelv 1 tanár
 • matematika 2 tanár
 • történelem 1 tanár
 • földrajz 1 tanár, kiegészítésben a Bethlen G. Iskolában
 • biológia 1 tanár
 • fizika 1 tanár, kiegészítésben a Bányai János Liceumban
 • kémia 1 tanár, kiegészítésben a Református Kollégiumban
 • zene 1 tanár kiegészítésben az Orbán B. Iskolában
 • rajz 1 tanár, kiegészítésben Farkaslakán és Szentléleken
 • testnevelés 3 tanár
 • technológia 1 tanár, kiegészítésben a Bethlen g. Iskolában
 • hitoktató 3, mindegyik kiegészítésben
 • fejlesztőpedagógus 2
 • logopédus 1
 • tanácsadópszichológus 1
 • kinetoterapeuta 1

A személyi megosztás képzettsége és minősége:

 • címzetes tanító 12,
 • tanár 21
 • helyettes tanár 3
 • óraadó tanár 3
 • kezdő besorolásban 1 tanító, 3 tanár
 • véglegesítővel 8 tanár
 • II fokozattal 3 tanár
 • I-es fokozattal 7 tanító, 8 tanár
 • mindenki szakképzett
 • a tanítóknál 4 pedagógiai líceumot, 8 egyetemet végzett
 • a tanároknál 17 egyetemet, 4 főiskolát végzett

A Budvár Szociális Központnál :

 • 4 tanító címzetes
 • 2 tanító pedagógiai líceumot végzett, 2 egyetemet végzett

Az Orbán Alapítványnál:

 • mindenki szakos és mindenki egyetemet végzett
 • 1 címzetes és véglegesítővel rendelkezik
 • 2 véglagesítővel és helyettes

A fejlesztő központ:

 • 4 egyetemet végzett, címzetes tanár
 • 1 kezdő, 2 véglegesítős, 1 I-es fokozati besorolásban

A módszertani körök csoportosítása:

 • Tanítók módszertani köre :
  • felelős: Imre Ildikő, tanító
   ide tartozik iskolánk összes tanítója ( 16 )
 • Humán szakosok módszertani köre :
  • felelős Simma Edit, magyar szakos tanár
  • ide tartoznak: magyar, román, angol, történelem szakos tanárok ( 6 )
 • Reál szakosok köre:
  • felelős: Moisa Sára, biológia szakos tanár
  • ide tartoznak: matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tanárok ( 6)
 • Esztétikai és sport szakosok köre:
  • felelős Libik Győző, testnevelés szakos tanár
  • ide tartoznak: a testnevelés, rajz, zene, technológia tanárok ( 6 )
 • Osztályfőnökök módszertani köre :
  • felelős Asztalos Ágnes, tanácsadó
   ide tartozik a 8 osztályfőnök

Minőségbíztosítási bizottság :

 • felelős: Jászay Laura, tanító
 • tagok: Dénes Réka tanár
 • Sándor Zoltán szülő

Iskolai szülőbizottság:

 • elnök: Sirbu Tünde
 • tagok : Gedő Enikő
  Bálint Katalin

Adminisztrációs munkacsoport:

 • titkárnő: Mihály Rozália
 • könyvelő: Bálint Katalin
 • könyvtáros: Szász Enikő
 • adminisztrátor: Keszler Ildikó
 • munkás: Kőmíves Lajos
 • takarítók: Balog Piroska és Gál Margit
 • iskolánk két emeleti szinten 1472 nm. hasznos felülettel rendelkezik
 • az oktatás 16 teremben zajlik, ezek mérete változó
 • van két kicsi, osztályméretű tornaterem az alagsorban, itt a testnevelés oktatása zajlik a téli időszakban
 • van egy informatika terem, amelyben hálózati rendszerben van 1o számítógépünk, itt az informatika oktatása zajlik
 • rendelkezünk fizika-kémia, biológia, földrajz kabinetekkel, de ezeket osztályként használunk és csak a szükséges esetekben osztálycserékkel használunk labortevékenységekre
 • a tanulók rendelkezésére áll egy több mint 1o ezer kötettel rendelkező könyvtár, melyet az utóbbi években nem csak könyvekkel bővítettünk, hanem CD állománnyal is
 • a tanulók speciális fejlesztése, felzárkóztatása 2 fejlesztő teremben és egy pszichológiai kabinetben történik
 • az iskola udvarán kézilabda, labdarúgó és kosárpálya áll a tanulóink rendelkezésére
 • az oktatás egy váltásban történik délelőtt 8 .s 15 óra között
 • az oktatói munka a kerettanterveknek, a törvényi feltételeknek megfelelően elkészített tervezés és tervek alapján zajlik
Az óraszámok a következők
Osztály Óraszám Min. kötelező Max. kötelező
1 23 22 24
2 23 22 24
3 24 24 26
4 25 25 27
5 28 27 29
6 31 29 31
7 32 32 33
8 32 31 32
 • az Orbán Alapítvány tanulóit speciális tantervvel és módszerekkel próbálják fejleszteni az ott tanító pedagógusok. Nagyon nehéz és lassú, türelmes munkával oktatnak, nevelnek.
 • a Budvár Szociális Központ, többségében roma származású tanulóit nemcsak az írásra, olvasásra, számolásra tanítják az ott tanítók, hanem a szocializálódás minden elemével meg kell ismertetniük a tanulókat, sokszor a szülők által nem végzett nevelői munkát is ők végzik.
Az angolt, a testnevelést és a vallást itt is szakembereink tanítják.

 

Választható tantárgyak:

A választható tantárgyak kiválasztásánál figyelembe vesszük a szülők és a tanuló igényeit, de ugyanakkor alkalmazkodnunk kell bizonyos törvényi és anyagi feltételekhez. Iskolánkban elég változatos választási palettát nyújtunk tanulóinknak. Idei tanévben a következő órákat tartjuk:

 • Beszédkészség fejlesztés
 • Közlekedj ügyesen
 • Gyermekjátékok
 • A mi világunk
 • Egészséges életmód
 • Versbarátok vagyunk
 • Írjunk helyese, olvassunk szépen
 • Szerkesztések körzővel és vonalzóval
 • Szórakoztató informatika

Versenyek:

 • tanulóinkkal részt veszünk a különböző tantárgyversenyeken, a Zrinyi Ilona és a Kenguru matematika versenyeken.
 • Számos sportversenyen képviselték iskolánkat a sportban kiemelkedő sikereket elért tanulók ( helyi, megyei és zonális versenyeken)
 • Rajzpályázatokon vesznek részt nagyszámban tanulóink, szintén jó eredményekkel
 • A szelektív hulladékgyűjtési tevékenységeinket havonta szerveztük meg az idén, és iskolánk a környezetvédő tevékenységeivel, versenyeivel elnyerte a „ Zöld Iskola” címet.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes közlekedésre való felkészítésre. A rendszeres és kitartó munkánk eredményeként a Közlekedési versenyeken évek óta az élvonalban vagyunk
 • Azért, hogy tehetséges tanulóink érvényesülhessenek és minél jobban felkészülhessenek a versenyekre, tanítóik, tanáraik külön foglalkozásokon készítik fel őket
 • ÁLLANDÓ VERSENYEINK RENDEZVÉNYEINK:
 • emlékezés az ARADI 13 VÉRTANÚRA ,(rajzverseny, megemlékezés)
 • Mikulás járás
 • iskolai farsangi bál (vetélkedők, bohózatok)
 • Március 15 (kiállítások, megemlékezések)
 • Föld Napja (vetélkedők, kiállítások, kézműves foglalkozások,stb.
 • Újrahasznosítható hulladékgyűjtés
 • Tompa László Nap (koszorúzás, emlékház látogatás, sportvetélkedők, ünnepi műsor)
 • Rendszeresen helyszínt adunk a következő rendezvényeknek: Zrinyi Ilona matematika verseny, a közlekedési verseny körzeti és megyei szakaszának
 • Az iskolai műsoraink alkalmával mindig fellép az iskola kórusa

Az iskola tanítói testülete felvállalta a Babes – Bolyai Egyetem Tanítóképző Karán tanuló egyetemisták gyakorlati képzésének irányítását. Ez nagyon komoly munkát és sok energiát követel minden tanítótól, és az iskolánktól.

1990 óta vagyunk testvériskolai kapcsolatban az egri Lenkey János Általános Iskolával. Az első nyolc évben évente kétszer találkoztunk, egyszer Egerben és egyszer városunkban. Ez után, anyagiak miatt, kénytelenek voltunk átszervezni a kapcsolatunkat és azóta évente találkozunk, egyik évben Egerben, másik évben Székelyudvarhelyen. Ezen alkalmakkal 30-40 tanuló és 10-15 tantestületi tag látogat meg, az elszállásolás minden esetben családoknál van. Így nem csak az iskola kapcsolata, hanem a családaink között is baráti kapcsolatok alakulnak ki. Ezen látogatások alkalmával kulturális műsorokat, kirándulásokat, szabadidős programokat szervezünk egymásnak.

 • PHARE pályázat, hátrányos helyzetű és tanulási zavarokkal küszködő tanulók megsegítésére ( az idei évben befejeződik
 • NATURBILD PROJEKT , nemzetközi természettudományi pályázat 6-8 éveseknek. A pályázat felelőse: Antal Irma, tanító.
 • Anyókáink öröksége…Mi is kaptuk, tovább adjuk, nemzetközi hagyományápolási projekt , II. osztályos tanulók. Projekt felelősök: Imre Ildikó és Ambrus Torzsa Mónika, tanítók.
 • Alma-nap, gyümölcsnap pályázat
 • az iskolai könyvtár funkcionálisabbá tétele, átalakítása
 • a tanulók tudásszintjének emelése
 • új tervezési irányzat kialakítása, hogy az iskolánkba iratkozó tanulóknak minél több és aktuálisabb lehetőségeket biztosítsunk. Ez irányában most készült el egy szülői igényeket felmérő teszt, melyeknek értékelése június hónapban lesz.
 • A fejlesztési központunkban dolgozó kollegák a következő tanévre kidolgoztak egy új stratégiát, amely nemcsak a tanulókat, hanem szüleiknek és tanárainknak is lehetőséget és segítséget kíván nyújtani
 • A Szülők Klubja tevékenységeinek folytatása
 • Ápolni testvériskolai kapcsolatunkat
 • Folytatni a megkezdett munkálatainkat: az iskola külső falainak meszelése, az iskola kerítésének felújítása, az informatikai kabinet fejlesztése